علل روانی ناتوانی جنسی

علل روانی ناتوانی جنسی

علل روانی ناتوانی جنسی

روح دخالت مهمی در ناتوانی جنسی دارد از ده نفر افراد ناتوانی که به پزشک مراجعه می کنند هشت تا نه نفر آن ها به علت روانی می باشد و در آن ها تحریک جنسی وجود ندارد در واقع اولین عامل رابطه جنسی تمایل است و هرچه سن زیادتر می شود دخالت روانی بیشتر می گردد. در 20 سالگی برای مرد چندان مهم نیست ولی در سن 35_40 سالگی چنین نیست به علاوه سرد زن اغلب سبب ناتوانی مرد می شود و دیگر عادت در امر زناشوئی زندگی یکنواخت به تدریج باعث ناتوانی جنسی مرد می گردد از طرف دیگر جهالت زن و مذمت و حسادت وی نسبت به شوهر می تواند ناتوانی موقتی را به ناتوانی دائمی تبدیل نماید.

مردان هم در این قسمت می توانند مقصر باشند و پاره اوقات عقده حقارت سبب ناتوانی می گردد مثلا اگر یکدفعه به عللی نتواند امر زناشوئی را انجام دهد این موضوع تولید فکر و خیال نموده ممکن است بعد هم این تصور که دیگر قادر نیست ناتوان گردد به عنوان مثال دکتر چنین می گوید:
” مرد جوانی با زنی که وضع مالی و زندگی او به مراتب بهتر از خودش بود ازدواج می کند و در اولین برخورد مبتلا به ناتوانی جنسی می شود در صورتیکه سابقا کاملا طبیعی بود به من مراجعه کرد و او را به یک روانشناس معرفی کردم و علت را عقده حقارت تشخیص داد چون از حیث مال به او برتر داشت.
دختری می گوید: شب ها در اتاق پدر و مادرم می خوابیدم و هر شب متوجه می شدم که آن کار را می کنند و راستی از این عمل آن ها من شرمنده و خجل بودم فکرا ناراحت و در عذاب بودم بعدا شروع کردم به خواب های شهوانی دیدن کم کم زرد شدم و دور چشم هایم حلقه های تاریک زده بود از خودم بدم می آمد که در این سن با این امور آشنا بودم همبازی هایم را پاک و معصوم می دانستم و پیش خودم می گفتم من قابل معاشرت با آن ها نیستم.

عنن
اگرچه در زنان نازا بودن و سردمزاج بودن دو امر متفاوت است ولی عنن مردان شامل کلیه نواقص آلات تناسلی است که به علت آن مرد از مقاربت کامل یا ناقص ناتوان باشد. زن ممکن است سرد مزاج باشد و لذتی از عمل نزدیکی نبرد ولی آبستن شود و در کار مادری خالی از نقص باشد یا برعکس زن می شود نازا باشد ولی از مقاربت متمتع گردد.
معمولا از کلمه عنن نواقص را در آلت تناسلی مرد اراده می کنند که مانع نعوظ باشد ولی بین اعضی اقوام این کلمه برا مواردی مصطلح است که مرد در اثر فقدان ترشح غد تناسلی اولادش نشود پس گاه می شود که مرد بهنگام مقاربت کاملا طبیعی است ولی زن را آبستن نمی شود، این که همیشه تقصیر را از زن می پندارند خطاست و شاید علت در تخمه مرد بوده و زن تندرست باشد.

عمل نردیکی در مرد چهار مرحله دارد:

1_ هوس جماع
2_ نعوظ
3_انزال
4_ اوج لذت انزال

هوس
در اثر تراوش ماده ای به نام هورمن از غدد ایجاد می شود و هیچ بشری نیست که بکلی فاقد اشتها نیست جز آن که گاهی این هوس از امور متعارفی جنسی منحرف می گردد و این نوع بیماری جنسی است که شخص را از مقاربت بیزار می کند و عمل جماع در نزد شخص موجب انزجار گشته و این کیفیت مانع پیدا کردن فرزند است.
زنان و مردانی یافت می شود که از حیث انزال و غیره تندرست و سالمند لکن برای برانگیختن هوس و محرکی غیر از آن چه عادی است محتاجند و این عنن نیست، مثلا برخی مردها دچار حالتی می شوند که برای حصول نعوظ باید به وسائل زشتی متشبث گردند گاهی باید شلاقشان زد یا کارهای شگفت انگیز دیگر نمود وگرنه نعوظ حاصل نمی شود و هوس شان تحریک نمی گردد.

 نعوظ
گاه می شود مردی که کاملا سالم و طبیعی است خواستار نزدیکی با زن خود می شود چون با او مواجه گشت نعوظ دست نمی دهد. باید توضیح داد که زمانی نعوظ دست می دهد که اعصاب نعوظی تحریک شده خون به جسم اسفنجی قضیب ریخته و آن را راست و سخت می کند. 

عنن بر دو قسمت است: یکی عنن ناقص و یک عنن کامل.
کسی که گرفتار عنن ناقص باشد اگر شرایط خاص مهیا شود از عهده جماع بر می آید ولی آن که دچار عنن کامل گشت به هیچ وجه از نعوظ بهره مند نیست. عنن ناقص در اثر اختلالات روحی دست می دهد و موقتی است ولی عنن کامل دشوارتر و ناشی از نواقص جسمی است.

از عنن ناقص و موقتی یکی خستگی است که چون قوای بدنی ضعیف و فرسوده شد اثر آن به اعصاب نعوظی نیز می رسد.
مرض قند و ورم کلیه مزمن در کار نعوظ موثر است، سل سینه در آغاز قوا را تحریک می کند ولی سرانجام به عنن می گردد، بیماری هائی که باعث فربهی است فعالیت جنسی را کند می نماید و به طور کلی وفور چربی چه در مرد و چه در زن علامت نقصی در آلت تناسلی است.
عنن عصبی مساله پیچیده تر است و در آن حال شخص از یافتن علت عنن موقتی عاجز است، با این که امری جزئی است ولی شخص را به فکر می اندازد و موجب پریشان خیالی او می شود مثلا اگر اتاق کثیف یا بستر ناراحت باشد یا محیط غیرمطلوب و اوضاع خلوت طبق مذاق نباشد گاهی شخص حساس را به قدری متاثر می نماید که عنن ناقص دست می دهد به همین دلیل باید به خاطر داشت که عمل نزدیکی تنها امری نیست بلکه جنبه روحی آن نیز همان اندازه مهم است.
یه مانع روحی نعوظ مخالف نهائی ضمیر است که بر اصول اخلاقی استوار باشد غیر از عوامل اخلاقی که نعوظ را خاموش می نماید.
امر دیگری که موجب عنن ناقص می شود ترس است که انواع علل دارد. ان چه بیشتر باعث می شود هراس از امراض واگیردار است، اندیشه آن که شخص ممکن است دچار سوزاک یا سفلیس شود به اعصاب نعوظ اثر نموده اعصاب را از انجام وظیفه باز می دارد.
painful

عمل انزال
که آن را ممکن است همان عللی که موجب نقص کار نعوظ می شود مختل و معیوب نماید و دو نوع بیماری دارد:
1_ آن که انزال بی اختیار و بی موقع دست دهد. 
2_ ان که انزال حاصل نشود.

انزال زود بیشتر وقتی دست می دهد که شخص بیمار حساس یا مبتلا به ضعف اعصاب باشد و نیز چون کسی سالیان، از مشتاقان وصال وعشوق باشد سرانجام هجران به پایان رسد و وصال میسر گردد گرفتار این عارضه می شود تاثیر روحی این کیفیت گاهی چنان شدید است که کوچکترین تماسی موجب انزال مرد می شود و زنان گمان می کنند چنین مردی دچار عنن است.
انزال زود اگر ناشی از آماس قسمت فوقانی پیشابدان نباشد همانا ضعف اعصاب جنسی را می رساند و علل بسیاری می تواند داشته باشد و چانچه بسیاری از دانشمندان معتقدند به نظر ما نیز نشانه آنست که این اشخاص ضعیف الاراده از رسیدن به آرزوی خویش مایوس شده و یا این که بین میل درونی و رعب از مقاربت گرفتار شده اند. وحشت ان که مبادا به وقت آماده عمل نشوند. ترس و تصور پنهانی که شاید مبتلا به عنن باشند، هراس آن که نکند کسی برسد یا مبادا کسی از روزنه ای تماشا کند. و آواز درونی وجدان که با هوای دل مخالف است یا بیم از بیماری های واگیردار یا عوامل دیگر همه ممکن است موجب انزال زود شود.
هر عمل جنسی که از حد طبیعی و اعتدال خارج شود از جماع گسیخته گرفته تا جماع مطلوب که اولی گسیختن مقاربت است در حین حال انزال و دومی عقب انداختن انزال است ممکن است  بالاخره فاعل را دچار مرض انزال زود کند نادر نیست شخصی که مدتی جماع گسیخته نمود چون بخواهد جماع طبیعی کند از عهده برنیاید.

غیر از علل جسمی و روحی که درمان آن کار پزشکان مخصوص این فن است گاهی عنن در اثر کج شکلی آلت یا اختلالات ترشحات داخلی (مقصود غدد بیضه و غیره است) یا در اثر جراحات وارده به مجرای بول یا لوله های دیگر ترشح دست می دهد که مانع انزال می شود.
مرض دیگر بیماری رقیق بودن منی است که در این حال مقداری مایع کافی است ولی کیفیت آن ضعیف است و این عارضه چند نوع است:
1_ آن که تخمه منی کم باشد
2_دیگر این که فعالیت تخمه ها کم باشد و قبل از رسیدن به تخم زن تباه شود.
3_دیگر ان است که تخمه ها نه جان و نه حرکت داشته باشند این عوارض همه در اثر غیر منظم بودن اختلال ترشحات درونی است.
منی برای این که کامل و رسیده باشد محتاج به تراوشات چند غده است: ” بیه، بیضه پشت، لوله منی، و پروستات” آماسهایی که در اثر سوزاک تولید شود غالبه باعث بی حالی و ضعفتخمه منی می شود و این مرض هم در مردان و هم در زنان غالبا ریشه و اصل عقیمی دارد.

عنن به دو صورت بروز می کند:

علل داخلی عنن: علل خارجی بیان شد و اگر مقدمات و سبب ان ها برطرف گردد طبعا عنن مرد نیز زائل می شود.
گاهی گروهی از شوهران که همیشه نعوظ به اسانی به ایشان دست می دهد دچار عنن موقت می شوند. این غالبا ناشی از خستگی عادی بدن است که بر اثر کار و فعالیت زیاد پدید می اید.

عنن موقت یا انزال سریع که ناشی از ضعف عمومی بدن باشد، برحسب تجویز پزشک نه با داروهای مقوی نیروی باء بلکه با تقویت عمومی بدن توسط تغذیه خوب و راحت و آسایش کامل و گردش در هوای آزاد وییلاق برطرف می گردد.

 موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

 نویسنده : آرزو رضوانی

 تاریخ انتشار :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثابت کنید ربات نیستید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.
مطلب پیشنهادی

نابهنجاری جنسی

نابهنجاری جنسی بر اساس آخرین چاپ راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی چاپ انجمن …