ضعف جنسی

ضعف جنسی چیست و دقیقا چه اتفاقی می افتد؟

ناتوانی جنسی در واقع آن پنیسی است که هر آنچه به او امر می شود انجام نمی دهد. علیرغم اینکه سیستم کنترل در مجموعه رابطه جنسی هنوز وجود دارد، اما پنیس ممکن است نتواند به فرمانهای این سیستم پاسخ دهد. همین عدم پاسخ، روند وقایعی را که برای موفقیت در …

توضیحات بیشتر »