آخرین نوشته ها

سقط جنین

سقط جنین سقط جنین  تداخل در امر پیشرت طبیعی حاملگی است که یا تصادفی صورت گرفته و یا از روی قصد انجام می شود. اکثر موارد سقط جنین از روی قصد انجام شده و موارد اتفاقی ان را در اثر وجود نقص یا نواقص فیزیکی در مادر و یا بچه، …

توضیحات بیشتر »

هم جنس گرایی در مردان

هم جنس گرایی در مردان هم جنس گرایی در مردان، شور و اشتیاق عاطفی و جنسی است که مردان نسبت به یکدیگر ابراز می دارند. این امر از محدودیت های اناتومی و فیزیولوژیک برخوردار است. لذا اکثر انان این نوع رابطه را مبارزه ای می دانند که می باید در …

توضیحات بیشتر »

نقش فسفر در بدن

فـسـفـر فسفر یکی از مواد معدنی بسیار مهم است که در ساختمان سلول های بدن به کار می رود. در حدود یک کیلو از این ماده در بدن انسان بالغ وجود دارد که 70 تا 80 درصد آن در ساختمان استخوان به کار رفته است.

توضیحات بیشتر »